Wymagane dokumenty:

1.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko …………………………..
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizację o nazwie: TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Piekarskiej 130, 43-300 Bielsko-Biała, zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach na stanowisko …………………………”

2.    W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez organizację o nazwie: TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Piekarskiej 130, 43-300 Bielsko-Biała, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach, przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez organizację o nazwie: TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Piekarskiej 130, 43-300 Bielsko-Biała przez okres najbliższych 9 miesięcy.”
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Piekarskiej 130, 43-300 Bielsko-Biała. 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)
Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. 
Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
5.    prawo do przenoszenia danych; 
6.    prawo do usunięcia danych osobowych;
7.    prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;  
8.    prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.