PROCEDURY ZWIĄZANE ZE SKŁADANIEM OFERT PRACY W PRZYPADKU, KIEDY ORGANIZACJA NIE OGŁASZA NABORU NA KONKRETNE STANOWISKO PRACY

Przykład oświadczenia:
„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłości w przypadku pojawienia się wolnego stanowiska pracy bądź w przypadku organizowania przyszłych rekrutacji przez organizację o nazwie: TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Piekarskiej 130, 43-300 Bielsko-Biała”. 
…….…………………………………
(data, podpis osoby składającej dokumentację aplikacyjną)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu ubiegania się o zatrudnienie jest TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Piekarskiej 130, 43-300 Bielsko-Biała. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem w celu ubiegania się o zatrudnienie w przyszłości (w przypadku pojawienia się wolnego wakatu).  
3.    Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.  
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 9 miesięcy, licząc od dnia złożenia dokumentacji aplikacyjnej. Po tym okresie czasu aplikacje będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich bezprawne odtworzenie. 
6.    Ma Pani/Pan prawo do:
a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    usunięcia danych osobowych;
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
f)    przenoszenia danych osobowych;
g)    odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, 
h)    prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
8.    Administrator nie dokonuje procesu profilowania, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.